Bruk av kirker

Konserter

Kirkemusikkarbeidet i Kirken i Molde er aktivt og variert. Gjennom gudstjenestearbeid, kor og konserter ønsker vi å berike menighetslivet og gi et godt tilbud til byens innbyggere.

Ønsker du å leie kirke til konsert eller annet arrangement. Klikk her for mer informasjon.

Gå til siden Kirkemusikk.

Leie av Molde domkirke til konserter

Molde domkirke mottar mange søknader om bruk av kirken. Søknadene behandles fortløpende. Dersom vi må avslå søknader med bakgrunn i tidspunkt, vil vi forsøke å komme i dialog om evt andre tidspunkt som kan passe.
 
Program/innhold skal godkjennes i forhold til egnethet for et kirkerom. 
 
For kommersielle aktører er veiledende leiesats 20% av brutto billettinntekt. Omsetningsoppgave skal fremlegges i etterkant av arrangementet. 

Formell arrangør (leietaker) holdes ansvarlig for at alle medarbeidere knyttet til arrangementet (herunder underleverandører av tjenester m.v.) opptrer på en måte som sømmer seg i et kirkerom, og er gjort kjent med gjeldende retningslinjer for bruk av kirkerommet
 
Arrangøren plikter å sørge for tilstrekkelig antall brannvakter jfr brannverndokumentasjon.

Kirketjeneren bistår med opplåsing av kirken, og gir veiledning og hjelp mht praktiske sider ved kirkerommet. Ved behov for ekstra bistand fra kirketjeners side skal dette avtales i god tid før arrangementet.
 

Leie av kirkene i Molde til forskjellige arrangement

Kirkene i Molde kan leies av eksterne til forskjellige arrangement. For dette er det vedtatt et regelverk og eget regulativ. Se nedenfor for info om regler og leiekostnad.

Det er det enkelte menighetsråd som avgjør søknad om leie av kirkene. Henvend deg til kirkekontoret for nærmere info og avtale om leie av kirkene eller kirkekjelleren i Molde domkirke.

For leie av Molde domkirke til konserter gjelder det særskilte regler, og det er Musikk i Molde domkirke som på vegne av menighetsrådet avgjør søknadene. Benytt det elektroniske skjemaet på denne siden for søknad om leie av Molde domkirke til konserter.

Regler og regulativ for utleie

Reglene gjelder betaling for bruk av vigslede kirkerom utenfor de forordnede gudstjenester og ved kirkelige handlinger i kirkene; Sekken, Veøy, Røvik, Kleive, Røbekk og Molde domkirke. Reglene gjelder også for bruk av Bergmo småkirke (kun ved kirkelige handlinger) og Nordbyen kirke.
 
Hjemmel: Lov om Den norske kirke § 20.
Regler for bruk av kirken, fastsatt av kirkemøtet i 1991.
Reglene er vedtatt i Molde kirkelige fellesråd, sak 006/06.
Reglene ble godkjent av Møre bispedømmeråd 16.05.06, og gjort gjeldende fra denne dato.
 
1. For leie av kirke i forbindelse med vielse eller begravelse/bisettelse av personer som ikke er bosatt i Molde kommune, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
2. For leie av kirke i forbindelse med vielse eller begravelse/bisettelse av personer som ikke er medlem av Den norske kirke, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
3. For arrangementer i regi av menighetsrådet tilfaller inngangspenger eller kollekt arrangør med mindre annet vedtak er gjort av menighetsrådet.
4. For menighetsprestenes egen bruk av kirke i henhold til §10 i regler for bruk av kirken tas ingen betaling. Kollekt tilfaller menighetsrådet eller den menighetsrådet bestemmer.
5. Ved utlån av kirken til gudstjenester eller annen oppbyggelse tas ikke betaling. Refusjon av fellesrådets utgifter knyttet til det aktuelle arrangement faktureres låntaker etter avtale.
6. For arrangementer uten billettinntekter i regi av kristelige, kulturelle eller humanitære organisasjoner, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
7. For arrangementer som medfører billettinntekter, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
8. Øvrige tjenester utover leie, samt betaling for slike tjenester, avtales direkte med utleier i hvert enkelt tilfelle, og etter fellesrådets nærmere bestemmelser.
9. Øvrige betingelser for benyttelse av kirke etter reglene her fastsettes av kirkelig fellesråd.
 
BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KIRKER, MENIGHETSHUS M.V.
Gitt i medhold av lov av 7. juni 1997 om Den norske kirke (kirkeloven) § 20.
Vedtatt i Molde kirkelige fellesråd den 25.11.2008, sak 023/08. Gjeldende fra 01.01.2009. Endret den 21.06.2011, sak 010/11, gjeldende fra 22.06.2011.
 
1. Utleie av kirker til kirkelige handlinger for personer som ikke er bosatt i kommunen eller som ikke er medlem av den norske kirke.
Begravelse/bisettelse
kr. 3 000,- (inkludert organist)
Vigsel
kr. 4 925,- (inkludert prest og organist)
 
2. 2. Utleie av kirker til arrangement.
Sekken kirke
1 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
2 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
Veøy kirke
1 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
2 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
Røvik kirke
1 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
2 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
Kleive kirke
1 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
2 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
Røbekk kirke
2 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
4 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
Nordbyen kirke
2 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
4 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
500,- kr    (Minimumsleie for enkeltrom)
Molde domkirke
3 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
6 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
500,- kr    (Minimumsleie for enkeltrom)
 
Ved behov for kirketjener over 5 timer, utenfor hverdager kl. 09.00 – 15.00, faktureres kr. 250,- per time.
Ved arrangementer der det kreves inngangspenger beregnes leien etter 10 % av bruttoinntekt, med minimumsleier som vist i tabellen ovenfor per konsert eller samling. Evt. bruk av ekstratimer for kirketjener i disse tilfeller faktureres først dersom andel av billettinntekter ikke dekker dette (minimumsleie + ekstratimer kirketjener).
Ved arrangement der utleien går over flere dager eller det er flere arrangement samme dag, kan spesiell leie avtales med fellesrådet.
 
3. Refusjon av kostnader ved gudstjenester og oppbyggelige møter.
Refusjonen skal dekke fellesrådets konkrete ekstrautgifter ved gjennomføring av arrangementet. Forventet omfang avtales med arrangør i forkant av arrangementet.
 
4. Utleie av menighetshus og andre lokaler.
Molde domkirke, Kirkekjelleren Molde domkirke (minimumssats): 500,- kr
Røbekk menighetshus: 500,- kr
 
5. Fritak for betaling
Søknad om helt eller delvis redusert leie av kirkene etter disse bestemmelsene kan rettes til Molde kirkelige fellesråd.
 
Presisering:
Ved leie til bryllup og begravelser:
Leie av kirke, prest og organist: kr. 4 925,-
Leie av kirke og organist: kr. 3 000,-
Leie av kun kirke: kr. 2 000,-
Leie av organist og prest (Romsdalsmuseet): kr. 3 675,-
Leie av kun organist (Romsdalsmuseet): kr. 1 750,-
Leie av kun prest (Romsdalsmuseet): kr. 1 925,-

Kirkene våre

Røbekk kirke

Røbekk kirke er hovedkirken i Bolsøy sokn.   Les mer...

Molde domkirke

Molde domkirke er bygd i 1957 og har vært domkirke siden 1983.   Les mer...

Kleive kirke

Kleive kirke ble reist i 1857 og innviet i 1858.   Les mer...

Røvik kirke

Røvik kirke ligger i Røvika på Skåla.   Les mer...

Veøy kirke, Sølsnes

Veøy kirke, på Sølsnes.   Les mer...

Sekken kirke

Sekken kirke på øya Sekken.   Les mer...

Nordbyen kirke

Nordbyen kirke er det nyeste kirkebygget vårt.   Les mer...

Veøy gamle kirke

På Veøya har det vært kirkested i mer enn 800 år.    Les mer...